top of page
Privacyverklaring
 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
De Therapeutenpraktijk hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden (m.n. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch). De Therapeutenpraktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van
persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).
De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld
zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking en beroepsgeheim
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe en om u te contacteren indien nodig voor vragen te beantwoorden of een afspraak te plannen. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw
behandeling door een andere zorgverlener. In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Inzage dossier
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deontologische code
Deontologische code

Als therapeuten, psychologen, pedagogen en seksuologen werken we volgens een deontologische code.
Dit is een waarden- en normenstelsel waarbinnen we beroepsmatig handelen. Deze code zorgt voor kwaliteit van onze diensten
en bewaakt de waardigheid en integriteit van ons beroep. Ook als cliënt biedt dit kader bescherming.
Binnen de therapeutenpraktijk zijn we allen verbonden aan de deontologische code die onze beroepsvereniging voorschrijft.
bottom of page